TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

Introducció i objecte

Cavilonia,S.C.P., amb número de CIF: J64936321 i domicili social al carrer Eugeni d’Ors, 6, 5e-3ª, 08720 Vilafranca del Penedès (en endavant Hortànic), que actua en els àmbits de la distribució i comerç de béns i serveis; i és propietària d’un lloc web a Internet (www.hortanic.com), a través del qual posa determinada informació a disposició dels seus usuaris així com comercialitza determinats productes i presta determinats serveis. El lloc web és accessible des de diversos dominis o adreces d’Internet, sent el principal d’aquests: www.hortanic.com

A través del lloc web, Hortànic facilita als seus usuaris l’accés i la utilització de diversos serveis i continguts (en endavant, els “Serveis”) posats a disposició per Hortànic a tercers. Els presents termes i condicions tenen per objecte establir i regular l’accés general al lloc web, així com als diferents continguts i serveis prestats per Hortànic o per tercers des i / o a través del mateix.

Tant l’accés com la utilització general del lloc web atribueixen la condició d’usuari del mateix (en endavant, “l’Usuari”), implicant necessàriament l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en els termes i condicions generals d’accés i ús.

L’Usuari queda expressament advertit i accepta que aquestes condicions podran experimentar variacions en el futur a lliure criteri d’Hortànic i sense obligació d’avís previ per part seva. En conseqüència, serà responsabilitat exclusiva de l’Usuari verificar els termes i condicions vigents en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el lloc web.

La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del lloc web – en particular el ENTORN TRANSACCIONAL o BOTIGA ON-LINE del lloc web – es troba sotmesa a condicions particulars (en endavant, les “Condicions Particulars”) que, segons els casos , podran substituir, completar i / o modificar els presents termes i condicions generals.

 1. – NIVELLS D’ACCÉS I REGISTRE D’USUARIS: 

 

Amb caràcter general mer accés al lloc web podrà ser lliure. Tanmateix, Hortànic condiciona l’accés a determinades àrees del lloc web i la utilització de tots els seus Serveis a la prèvia complimentació del corresponent formulari de registre d’usuari.

Amb caràcter general, l’accés al lloc web a través d’identificació d’usuari per mitjà de xarxes socials es considerarà registre d’usuari i comporta necessàriament l’acceptació sense reserva o objecció dels presents termes i condicions generals.

Així mateix, Hortànic podrà posar a disposició dels Usuaris determinats Serveis per als quals la utilització pogués requerir omplir registres addicionals i / o satisfacció de determinades contraprestacions dineràries. Si és el cas, el registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les condicions particulars que el regulin.

La condició d’Usuari d’Hortànic requereix majoria d’edat legal. L’Usuari manifesta i declara -en tot cas-, comptar amb almenys 18 anys d’edat.

L’Usuari garanteix la veracitat de l’anterior manifestació, així com del conjunt de les dades de registre facilitades a Hortànic i és responsable de mantenir-completament actualitzats mentre duri la seva condició d’aquest. En tot cas l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Hortànic o a tercers per la informació que faciliti.

Hortànic es reserva el dret de negar l’alta en el LLOC WEB. Aquesta negativa no comportarà dret a cap indemnització.

Un cop es completi satisfactòriament el procés de registre, Hortànic donarà d’alta a l’Usuari a la base de dades de Usuaris registrats. Un compte serà generat amb la seva adreça de correu electrònic i “paraula clau d’inscripció” associada per cada Usuari.

 

III. – OBLIGACIONS DE L’USUARI: 

 

Seran obligacions de l’Usuari, sense detriment de les que sorgeixin a partir de les clàusules d’aquest document, les següents:

L’Usuari està obligat a garantir la veracitat i exactitud de les dades de registre introduïdes en els sistemes d’informació d’Hortànic i dur a terme totes les actualitzacions dels mateixos que fossin necessàries. En tot cas l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Hortànic o a tercers per la informació que faciliti.

Custodiar “l’usuari” i la “contrasenya” amb diligència, impedint l’accés de terceres persones no autoritzades als mateixos i per tant assegurant la seva confidencialitat. 

Notificar a Hortànic amb caràcter immediat qualsevol indici de l’existència d’una violació en la seguretat LLOC WEB, d’usos inapropiats o prohibits dels serveis prestats des del mateix, o de fallades de seguretat de qualsevol índole.

Fer bon ús dels continguts, informació i serveis prestats des de o a través del lloc web, d’acord amb la llei, la bona fe i als bons costums generalment acceptats, comprometent-se expressament a:

Abstenir-se de realitzar pràctiques o usos dels serveis amb fins il·lícits, fraudulents, lesius de drets o interessos d’Hortànic o de tercers, infractors de les normes contingudes en el present contracte o en les condicions particulars que, si s’escau regulin qualsevol dels serveis prestats des o a través del lloc web.

Abstenir-se de realitzar qualsevol tipus d’acció que pogués inutilitzar, sobrecarregar o danyar sistemes, equips o serveis del lloc web o accessibles directament o indirectament a través del lloc web.

Respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial d’Hortànic i de tercers sobre els continguts, informació i serveis prestats des de o a través del lloc web, abstenint amb caràcter general de copiar, distribuir, reproduir o comunicar de cap manera els mateixos a tercers, de no intervenir autorització expressa i per escrit d’Hortànic o dels titulars d’aquests drets.

 

 1. – PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: 

Tot el programari i els continguts del lloc web, inclosos: codi html, textos, animacions, imatges etc. així com les marques, noms comercials i / o signes distintius mostrats, són propietat d’Hortànic o de tercers i estan protegits per les lleis nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Qualsevol ús aliè al lloc web, incloent-hi la reproducció, modificació, distribució, transmissió, reedició, arranjaments o representació de qualssevol elements del mateix està estrictament prohibit excepte consentiment exprés escrit d’Hortànic.

 

 1. – EXCLUSIÓ DE GARANTIES: 

L’accés al lloc web no implica cap tipus de garantia, que expressament es refusa per Hortànic, respecte a la qualitat, veracitat, exactitud, licitud, actualitat o vigència, així com la utilitat o adequació a cap finalitat de qui hi accedeixi. Tant l’accés al lloc web com l’ús que pugui fer de la informació i continguts inclosos en el mateix o que sigui accessible des del mateix, s’efectua sota l’exclusiva responsabilitat de l’Usuari.

Hortànic no respondrà en cap cas i en cap mesura, ni per danys directes ni indirectes, ni per dany emergent ni per lucre cessant, pels eventuals perjudicis derivats de l’ús de la informació i continguts del lloc web o accessibles des de o a través del mateix.

Hortànic NO garanteix de cap manera la qualitat, veracitat, exactitud, licitud, actualitat o vigència, així com la utilitat o adequació a cap finalitat dels continguts que integren el LLOC WEB.

Hortànic exclou, amb tota l’extensió permesa per la llei, qualsevol responsabilitat de qualsevol classe per la qualitat, veracitat, exactitud, licitud, actualitat, vigència o utilitat / adequació a finalitat alguna que l’usuari pogués haver atribuït als continguts que integren LLOC WEB.

El lloc web pot contenir enllaços a pàgines que, encara dins del lloc web es troben sota responsabilitat de tercers. Així mateix, el lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes en tot cas a aquest. En ambdós casos, Hortànic no pot controlar o supervisar aquest contingut. Hortànic exclou, amb tota l’extensió permesa per la llei, qualsevol responsabilitat de qualsevol classe, derivada de l’existència o possibilitat d’accés a aquests continguts.

Així mateix, Hortànic no serà en cap cas responsable, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, per productes o serveis prestats o oferts per altres persones o entitats, o per continguts, informacions, comunicacions, opinions o manifestacions de qualsevol tipus originats o abocaments per tercers i que resultin accessibles a través de les Pàgines web d’Hortànic.

 

 1. – SEGURETAT I PRIVACITAT: 

Hortànic farà servir raonablement els mitjans al seu abast per proveir de sistemes de seguretat que protegeixin de forma raonable els seus sistemes i les dades contingudes en els mateixos contra atacs deliberats, programari malignes, etc.

No obstant això l’Usuari entén i accepta els aspectes que comporta la prestació de serveis a través d’Internet donat el caràcter obert, descentralitzat i global d’aquesta xarxa de comunicacions.

Per aquest motiu Hortànic NO garanteix la inexpugnabilitat dels seus sistemes de seguretat ni la privacitat de la informació allotjada en els mateixos. Hortànic exclou, amb tota l’extensió permesa per la llei, qualsevol responsabilitat de qualsevol classe per fallades de seguretat en el lloc web i les conseqüències que d’ells puguin derivar.

Ús de cookies: El lloc web d’Hortànic empra cookies de sessió amb l’única finalitat de permetre i facilitar la interacció de l’usuari amb el mateix. Així mateix els serveis d’estadístiques-propis o aliens-, emprats pel lloc web d’Hortànic podran emprar cookies amb l’única finalitat d’establir mètriques i patrons d’ús del lloc. En cap dels dos casos, Hortànic utilitza o accedeix a les cookies per a finalitats diferents de les enunciades.

 

VII. – INTERRUPCIONS I / O SUSPENSIÓ DEL SISTEMA: 

Amb caràcter general els diferents serveis estaran disponibles ininterrumpidament a Internet. No obstant això, l’Usuari queda advertit que Hortànic NO garanteix de cap manera aquesta continuïtat a causa de la naturalesa del mitjà a través del qual es presten.

L’Usuari entén i accepta els aspectes que comporta la prestació de serveis a través d’Internet donat el caràcter obert, descentralitzat i global de la xarxa.

Així per exemple, a títol enunciatiu no exhaustiu, a continuació es recullen algunes de les situacions que poden interrompre temporalment la prestació d’aquests serveis:

 • Tasques de manteniment en els servidors i / o línies de dades
 • Avaries en els servidors i / o línies de dades
 • Atacs deliberats contra la seguretat i integritat del sistema
 • Virus informàtics o presència de codi maligne en les pàgines que conforma no són accessibles des del lloc web

Hortànic exclou, amb tota l’extensió permesa per la llei, qualsevol responsabilitat de qualsevol classe derivada de la interrupció temporal en la disponibilitat del lloc web a la xarxa Internet. 

L’Usuari queda advertit que Hortànic podrà en qualsevol moment, al seu sol criteri i sense cap obligació d’avís previ, suspendre amb caràcter definitiu la presència del LLOC WEB a la xarxa Internet i per tant dels serveis prestats des de o a través del mateix, sense perjudici del que s’hagués disposat al respecte en les corresponents Condicions Particulars. Hortànic queda eximida de qualsevol tipus de responsabilitat de qualsevol classe derivada de les conseqüències que es puguin produir per la suspensió definitiva en la prestació d’aquests serveis.

Advertiment sobre els estocs de producte mostrats a la botiga en línia del lloc web: El lloc web consta d’una secció de botiga on-line que pot mostrar informació sobre estocs disponibles de productes. Aquesta informació és comunicada, en cada cas, pel fabricant o distribuïdor dels mateixos.

Hortànic fa esforços per mantenir actualitzada aquesta informació d’estocs al lloc web, en funció de la informació transmesa en cada moment pel fabricant o distribuïdor, però no pot garantir en tot moment l’adequació a realitat de la mateixa per tractar-se d’informació aliena, subministrada per tercers.

VIII. – BAIXA VOLUNTÀRIA, EXCLUSIÓ I RESPONSABILITATS: 

Qualsevol usuari podrà sol·licitar la baixa, en qualsevol moment, com a usuari del lloc web. Hortànic disposarà d’un termini de 30 dies per examinar la situació d’aquest usuari respecte a la totalitat de serveis a què es trobés subscrit per, si escau, emetre factura per tots aquells consums que a la recepció de la petició de baixa estiguin pendents de cobrament.

Si no hi ha cap import pendent de liquidació i / o cobrament, la baixa es durà a terme amb caràcter immediat. En cas contrari, la baixa quedarà supeditada al cobrament efectiu d’aquests imports per part d’Hortànic.

L’Usuari respon del bon ús del lloc web i dels serveis contractats des de o a través del mateix. Qualsevol ús dels serveis en contra per part de l’usuari, comportarà la immediata exclusió del lloc web amb pèrdua de la seva condició d’usuari registrat del mateix, sense dret a cap indemnització i sense perjudici de les corresponents accions legals a que per part d’Hortànic hi hagi lloc.

La falsedat de les dades personals i / o professionals facilitades per l’Usuari durant el procés de registre en el lloc web o a qualsevol dels serveis prestats des de o a través del mateix podrà comportar la immediata exclusió del lloc web amb pèrdua de la seva condició d’usuari registrat d’aquest, sense dret a cap indemnització i sense perjudici de les corresponents accions legals que, per part d’Hortànic o de tercers, hi hagués lloc.

Qualsevol tipus d’acció per part de l’usuari que pogués posar en risc o danyar sistemes, equips o serveis accessibles directament o indirectament a través del lloc web, comportarà la seva immediata exclusió del mateix amb pèrdua de la seva condició d’usuari registrat de la mateixa, sense dret a indemnització i sense perjudici de les corresponents accions legals a que per part d’Hortànic hi hagués lloc.

Qualsevol tipus d’acció per part de l’usuari que vulneri els presents termes i condicions, les condicions particulars que puguin regular Serveis concrets, la Llei o els bons costums generalment acceptats, comportarà la seva immediata exclusió del lloc web amb pèrdua de la seva condició d’usuari registrat del mateix, sense dret a cap indemnització i sense perjudici de les corresponents accions legals a que per part d’Hortànic es produïssin.

L’usuari serà l’únic responsable davant de qualsevol reclamació, acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones tant contra el mateix usuari com contra Hortànic, basada en usos dels serveis contraris a la llei, la moral, la bona fe i els bons costums generalment acceptats.

 

 1. – NOTIFICACIONS:  

A l’efecte de practicar les oportunes notificacions, Hortànic designa com a domicili de contacte l’especificat com a propi en l’encapçalament dels presents termes i condicions.

El correu electrònic facilitat per l’Usuari durant el procés de registre en el lloc web, serà l’utilitzat per Hortànic a efectes de practicar notificacions a l’Usuari.

L’Usuari està obligat a mantenir degudament actualitzades les dades que a efectes de notificacions estan referenciats en la present clàusula.

Totes les Notificacions que efectuï Hortànic a l’Usuari es consideraran vàlidament efectuades si s’han realitzat emprant les dades i a través dels mitjans anteriorment assenyalats.

Hortànic no es responsabilitza de qualsevol perjudici que pogués produir-se per la vulneració de l’Usuari de la seva obligació de manteniment actualitzat de les seves dades de contacte.

 

 1. – PROMOCIONS: 

Hortànic podrà modificar sense previ avís les promocions i descomptes generats per les polítiques de promocions existents a les seves pàgines web, i es reserva el dret a anul·lar o cancel·lar els descomptes obtinguts si sospita que han estat aconseguits de manera il·legítima o fraudulenta. 

De la mateixa manera, Hortànic es reserva el dret de cancel·lar descomptes i restablir les dades originals dels usuaris en les promocions si es produeixen canvis en les condicions d’aplicació i / o generació de les regles i promocions que han generat aquests descomptes. 

 

 1. – VALIDESA I ACORD COMPLERT: 

La declaració de nul·litat o invalidesa de qualsevol estipulació continguda en els presents termes i condicions, no afectarà la validesa i eficàcia de les altres clàusules.

Els presents termes i condicions dels serveis prestats per Hortànic a través del lloc web constitueixen l’acord total entre les parts, considerant-se de rang superior a qualsevol acord previ escrit o verbal, enteniment, afirmació, representació, negociació o propòsit d’acord en relació amb aquesta matèria.

 

XII. – LLEI APLICABLE I FUR: 

Els presents termes i condicions es regiran i interpretaran en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.

Tant Hortànic com l’Usuari es comprometen a intentar resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament de les relacions mercantils que els són pròpies.

Per a la solució de totes les qüestions litigioses que poguessin derivar-se del desenvolupament de les relacions mercantils que els són pròpies, totes dues parts acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona (capital), fora de perill -si escau- submissió legal obligatòria a fur de les parts.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que la formalització de qualsevol formulari existent al lloc web blog.socium.cat o l’enviament d’un correu electrònic a qualsevol dels nostres bústies implica que les seves dades de caràcter personal seran tractades amb la màxima confidencialitat i formaran part dels fitxers titularitat de Cavilonia,S.C.P. (en endavant referida com “Hortànic”) amb domicili al carrer Eugeni d’Ors, 6, 5e-3ª de Vilafranca del Penedès, per a la seva gestió i donar resposta als mateixos, així com per a la gestió comercial que ens vinculi, i l’enviament a través de correu electrònic de les vendes que realitzi Hortànic, per al lliurament de les compres i per a l’enviament d’informació sobre les ofertes que creiem del seu interès, segons la periodicitat que l’usuari determini.

L’acceptació d’aquesta política de privacitat, així com l’autorització a Hortànic perquè tracti les dades personals que ens facilitis d’acord amb les finalitats indicades.

El consentiment per a la recepció de publicitat de productes i serveis d’Hortànic i de tercers col·laboradors, en el cas que l’usuari així ho expressi de manera voluntària mitjançant la marcació de les corresponents caselles.

El consentiment per a la cessió de les seves dades als col·laboradors d’Hortànic en relació a la contractació de Serveis en els quals Hortànic intervé exclusivament com a intermediari.

Correspon als Registrats l’actualització de les seves pròpies dades. En qualsevol moment, el Soci tindrà el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personals incloses en els diferents formularis d’alta. Per exercir aquesta facultat, l’usuari haurà de remetre un correu electrònic a la següent adreça info@hortanic.com 

L’usuari és responsable de la veracitat de les dades i Hortànic no serà responsable de la inexactitud de les dades personals dels Registrats. Així mateix, en supòsits d’apadrinament, l’usuari que faciliti dades de caràcter personal d’un altre usuari (és a dir, persones físiques o jurídiques que no tinguin la condició d’usuari i / o no realitzin compres a través del lloc web) es responsabilitza de la veracitat de les dades facilitades, no tenint Hortànic cap responsabilitat al respecte. L’Usuari té l’opció d’importar els contactes que desitgi de forma directa des del seu gestor de correu electrònic (Gmail, Msn, Hotmail, Yahoo, AOL, Outlook), sent de la seva exclusiva responsabilitat l’ús d’aquestes adreces de correu memoritzades en el seu servei de correu electrònic. En conseqüència, l’usuari que faciliti a Hortànic dades d’un altre usuari haurà, amb caràcter previ, d’haver informat i sol·licitat el consentiment de l’altre usuari respecte dels termes i condicions d’Hortànic.

En virtut de l’anterior, i d’acord Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que totes les adreces d’emails facilitades pel Registrats en l’apadrinament d’Usuaris seran tractades amb la màxima confidencialitat i exclusivament per al enviament d’un correu electrònic d’invitació per donar-se d’alta en el Lloc Web, no sent incorporades als fitxers d’Hortànic, sense el previ consentiment de l’usuari després de registrar-se com a usuari.

Hortànic pre-assumeix que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per una persona autoritzada per aquest, i que són correctes i exactes.

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, Hortànic ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels Registrats i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració , accés no autoritzat i extracció dels mateixos.

La cancel·lació de les dades implica el bloqueig de les mateixes i que aquestes no puguin ser tractades ni visualitzades per Hortànic ni cap tercer. Sense detriment del que aquí s’ha exposat, informem que alguna informació podrà ser conservada de forma bloquejada per part d’Hortànic per al compliment de les seves obligacions legals, com ara responsabilitats contractuals o obligacions fiscals i tributàries.

 

ÚS DE COOKIES 

Per la simple visita a la web, els Usuaris no faciliten informació personal ni queden obligats a això. Per a la utilització del nostre lloc web és necessària la utilització de cookies (entès com a conjunt de caràcters que s’emmagatzemen en el disc dur o a la memòria temporal de l’ordinador d’un usuari quan accedeix a les pàgines de determinats llocs web), amb la finalitat de millorar el servei prestat per Hortànic.

La informació només pot ser llegida pel lloc web que el va enviar a l’equip. Normalment els llocs web utilitzen les cookies per a obtenir informació estadística sobre les seves pàgines web, i analitzar el comportament dels seus usuaris. Aquestes galetes s’instal·len automàticament a l’ordinador emprat pels usuaris però no emmagatzemen cap tipus d’informació relativa a aquests, perquè és anònima.

La informació que Hortànic emmagatzema en el seu equip mitjançant aquest mecanisme consisteix únicament en un nombre que identifica un usuari, a més de preferències com l’idioma de navegació utilitzat, i la data en què es va dipositar la galeta.

Hortànic també podrà registrar les seves adreces IP (Internet Protocol) com a identificador de l’ordinador des del qual s’accedeix a la web, per diagnosticar qualsevol problema amb el nostre servidor, per a administrar la nostra pàgina web i per analitzar les tendències dels usuaris. Això permetrà reconèixer en les seves pròximes visites al nostre lloc web, millorar el nostre lloc web i oferir un servei més personalitzat.

En concret, ens permeten:

 • Fer una estimació sobre números i patrons d’ús.
 • Emmagatzemar informació sobre les seves preferències i personalitzar el nostre lloc web en conformitat amb els seus interessos individuals.
 • Accelerar les seves cerques.
 • Reconèixer quan torni al nostre lloc, sempre que accedeixis des de l’ordinador on t’has validat com a usuari amb el teu email i contrasenya.

En el cas que no vulguis ser recordat per l’ordinador com a usuari / soci d’Hortànic, hauràs de marcar l’opció de “tancar sessió” sempre que abandonis la web, en cas contrari, sempre que s’accedeixi a https://www.hortanic.com  és a través del mateix ordinador, se’t reconeixerà automàticament com a usuari, sense necessitat de validar amb el nom, email i la contrasenya.

Si ho desitges pots configurar el teu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al teu disc dur.

No obstant això, si selecciones aquesta configuració, potser no puguis accedir a determinades parts del lloc web o no puguis aprofitar-te algun dels nostres serveis. A menys que hagis ajustat la configuració del teu navegador de manera que rebutgi cookies, el nostre sistema produirà cookies quan et connectis al nostre lloc.

Pots configurar el teu navegador per acceptar o rebutjar la instal·lació de totes, o algun tipus de galeta, o per demanar que se’t notifiqui quan es col·loca una galeta. Cada navegador disposa d’unes instruccions específiques de configuració. A continuació proporcionem els enllaços amb la informació concernent als navegadors més habituals:

Visiteu el següent enllaç per aprendre a rebutjar o esborrar les galetes de Google: Google Privacy Policy (Cookies)

Visiteu el següent enllaç per veure la Política de privadesa de Google: Google Privacy Policy

Firefox des d’aquí: Firefox Privacy and Security

Chrome des d’aquí: Chrome Support

Explorer des d’aquí: Explorer Cookies

Safari des d’aquí: Safari Support

Opera des d’aquí: Opera Support

 

CAMPS DE TEXT LLIURE

Els camps de text lliure que, a disposició del Soci, puguin aparèixer al Lloc Web tenen com a única i exclusiva finalitat recollir informació per millorar la qualitat dels serveis, en especial el lliurament dels productes adquirits.

L’usuari no inclourà, en aquells espais que el lloc web pugui oferir com a “camps de text lliure”, cap dada de caràcter personal que pugui ser qualificat dins d’aquelles dades per les quals s’exigeix ​​un nivell de protecció de tipus mitjà o alt, sense previ avís a Hortànic, segons defineix la normativa vigent (a títol enunciatiu i no limitatiu dades relatives a ideologia, religió, creences, afiliació sindical, salut, origen racial i / o vida sexual).

MENORS D’EDAT

Els nostres serveis estan dirigits a persones majors d’edat, si el soci és menor d’edat, es requereix que compti amb el previ consentiment dels seus pares o tutors abans de procedir a la inclusió de les seves dades personals en els formularis del lloc web.